Algemene voorwaarden van Veenen CTS

Ons website-adres is: https://www.vanveenencts.nl.

Artikel 1 – Algemeen 1. van Veenen Creative Technical Solutions is eigendom van G. J. van Veenen. 2. van Veenen Creative Technical Solutions houdt zich bezig met, en neemt opdrachten aan betreffende levering van, elektronica, toebehoren en dienstverlening op dit gebied.   Artikel 2 – Definities 1. Algemene Voorwaarden: Voorwaarden, dit document; 2. Bedrijfsnaam: van Veenen Creative Technical Solutions, van Veenen CTS. 3. Afnemer: natuurlijke persoon/rechtspersoon waarmee van Veenen CTS contact heeft over totstandkoming van een overeenkomst; 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen van Veenen Creative CTS en afnemer tot stand komt, wijzigingen daarvan alsook uiteindelijke leveringen aan afnemer. 5. Producten: achteruitrijsets, camera’s,  computer-randapparatuur, elektronica, accessoires en aanverwante zaken; diensten als vooraf overeengekomen. 6. Schriftelijk: brief, elektronische post (E-mail) 7. Dienstverlening: de door of namens van Veenen CTS te verlenen diensten, waaronder service en garantie, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst; 8. Overmacht: omstandigheid waardoor van Veenen CTS verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van van Veenen CTS kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Voorbeelden hiervan: stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door van Veenen CTS of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van overheidsinstantie en telecommunicatiestoringen.   Artikel 3 – Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten/communicatie tussen van Veenen CTS en Afnemer. 2. Andere voorwaarden/bedingen van afnemer worden door van Veenen CTS van de hand gewezen.   Artikel 4 – aanbiedingen, overeenkomst(en) en opgave van gegevens. 1. Een overeenkomst komt tot stand als van Veenen CTS deze schriftelijk aanvaardt of met uitvoering van de order start. 2. Gegevens worden met zorg door van Veenen CTS verstrekt. Reclamaties n.a.v. fouten hierin worden in redelijkheid (door van Veenen CTS te bepalen) gehonoreerd. Klant wordt geacht redelijkheid in acht te nemen. 3. van Veenen CTS behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen/opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende voorwaarden.   Artikel 5 – Afwijkingen en Aanvullingen 1. Afwijkingen en aanvullingen op een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk door van Veenen CTS zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op betreffende Overeenkomst.   Artikel 6 – Afleveringstermijnen 1. Een opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde geldende omstandigheden. 2. Als van Veenen CTS gegevens of andere zaken nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde gegevens of zaken in het bezit zijn van van Veenen CTS. 3. Bij niet tijdige levering dient van Veenen CTS schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. 4. Als de afnemer weigert het product af te nemen of indien hij te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden blijft hij gehouden de overeengekomen prijs en/of de daaruit voor van Veenen CTS voortvloeiende kosten te vergoeden. 5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op schadevergoeding. 6. van Veenen CTS heeft het recht in gedeelten af te leveren.   Artikel 7 – aflevering en risico 1. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt van Veenen CTS de wijze van verzending. 2. Afnemer draagt het risico voor het product vanaf het moment dat het product aan het opgegeven adres ter ontvangst wordt aangeboden. 3. Afnemer is gehouden bij aflevering het product in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan wordt het product voor rekening/risico van afnemer opgeslagen. Van Veenen CTS zal afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip/plaats van opslag. Afnemer zal het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen. 4. Neemt afnemer het product niet of niet tijdig af, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Van Veenen CTS mag dan het product voor rekening/risico van afnemer opslaan of aan een derde verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van verkoop aan derde.   Artikel 8 – Retourgarantie Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument – heeft het recht het afgeleverde product zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan van Veenen CTS te retourneren. Van Veenen CTS zal dan de ontvangen (koop)som terugbetalen minus de kosten van retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden: 1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik; 2. Software waarvan het zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen. 3. Het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending; 4. De retourzending moet uiterlijk op de 8e werkdag na ontvangst van het geleverde door afnemer, weer in het bezit van van Veenen CTS zijn; 6. De portokosten van de retourzending zijn voor Afnemer; 7. Alle eventueel gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde dienen bij de retourzending te worden meegezonden of zijn vernietigd; 8. Deze retournering geldt verder als ontbinding van de overeenkomst. Artikel 9 – Verzuim/ontbinding 1. Indien afnemer niet of niet tijdig voldoet aan verplichtingen die voor hem uit een Overeenkomst voortvloeit, is afnemer in verzuim en mag van Veenen CTS de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of die overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. 2. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zal de overeenkomst zijn ontbonden. 3. Het bepaalde in artikelen 9.1/9.2 doet niet af aan overige rechten van van Veenen CTS op grond van wet en overeenkomst. 4. Als afnemer in verzuim is, zijn alle vorderingen van van Veenen CTS op afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en mag van Veenen CTS afgeleverde producten terugnemen. Alle kosten van terughalen zijn voor afnemer.   Artikel 10 – Garanties 1. Reclamaties m.b.t. uiterlijk waarneembare gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na ontvangst worden ingediend. Reclamaties die na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door van Veenen CTS in behandeling te worden genomen. 2. Accessoires die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de garantie. 3. De verzend/transportkosten voor het vervangen/repareren van goederen zijn na 1 maand na aflevering volledig voor de afnemer. 4. Verdere garantievoorwaarden liggen vast in de algemene garantievoorwaarden welke zijn in te zien op de website www.vanveenencts.nl   Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud 1. Alle producten blijven eigendom van van Veenen CTS, ook na aflevering, totdat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.   Artikel 13 – Prijzen 1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s, en tenzij anders vermeld inclusief de omzetbelasting. 2. Kortingen zijn eenmalig geldig. Eerdere kortingen geven niet automatisch recht op herhaling.   Artikel 14 – Betaling 1. Afnemer zal betalingen binnen afgesproken tijd voldoen met afgesproken methode (giro/contant). 2. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van betalingsverplichtingen. 3. Met het verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim. Alle vorderingen van van Veenen CTS op afnemer zijn dan onmiddellijk opeisbaar. 4. Indien afnemer in verzuim is, is hij verplicht de incassokosten te vergoeden. Deze bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 100, exclusief BTW. Betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer doen niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.   Artikel 15 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring 1. van Veenen CTS is niet aansprakelijk voor schade aan het product voor zover deze buiten de garantie valt. 2. van Veenen CTS is niet aansprakelijk voor gevolgschade die afnemer of een derde door het product mocht lijden. Hieronder vallen ook winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van van Veenen CTS ten allen tijde beperkt tot de door van Veenen CTS aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per product waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van van Veenen CTS, zal afnemer van Veenen CTS vrijwaren van alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en van Veenen CTS  alle schade vergoeden die van Veenen CTS lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.   Artikel 16 – Overmacht 1. Indien van Veenen CTS door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht. 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt. 3. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding. 4. van Veenen CTS stelt afnemer zo snel mogelijk van (dreigende) overmacht op de hoogte.   Artikel 17 – Verplichtingen van afnemer 1. Afnemer zal benodigde gegevens tijdig aanleveren en staat in voor de juistheid/volledigheid. 2. Afnemer gebruikt het product volgens specificaties, gebruiksaanwijzing en op in redelijkheid aan te nemen logisch juiste wijze. Gebruiksaanwijzing is hierin leidend. 3. Indien noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig afspraken door afnemer geleverd worden of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft van Veenen CTS het recht om extra kosten in rekening te brengen.   Artikel 18 – Toepasselijk recht 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 2. Indien bepalingen van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.